Stopklatka TV

 • 26 Odpowiedzi
 • 4738 Wyświetleń
*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 103
Stopklatka TV
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 15, 2014, 02:54:33 pm »
Robi siê coraz ciekawiej. W ci±gu roku maj± pokazaæ 500 premier !!

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 16, 2014, 11:12:28 am »
Czyli na jeden dzieñ przypada trochê wiêcej ni¿ jedna premiera filmowa. Oczywi¶cie, trzeba pamiêtaæ, ¿e chodzi o premiery na antenie Stopklatki TV, a nie o premiery w ogóle. ;)

Ale jak na razie najwiêksze wra¿enie robi oprawa graficzna Stopklatki TV, któr± mo¿na obejrzeæ w moim poprzednim po¶cie, oraz wygl±d sta³ych elementów ekranowych, czyli oznaczenia wiekowego i logotypu. S± wrêcz doskona³e - odpowiednia wielko¶æ, transparentno¶æ i u³o¿enie.

Na dowód za³±czam dwa zapy:
(kliknij, aby powiêkszyæ)
*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 103
Stopklatka TV
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 16, 2014, 11:13:21 am »
Szkoda tylko ¿e pokazuj± reklamy podczas filmu jak TVN i Polsat...

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 18, 2014, 12:17:00 pm »
Stopklatka TV to kana³ bezp³atny, wiêc musz± zarabiaæ na reklamach.
Reklamy emituj± podczas filmów, bo to pozwala utrzymaæ zdecydowanie wy¿sz± widowniê ni¿ gdyby reklamy emitowali tylko miêdzy filmami. A im wy¿sza ogl±dalno¶æ w czasie reklam tym wy¿sze zyski z tych reklam. ;)

Edycja z 18.03.2014:
Je¿eli ju¿ jeste¶my przy reklamach to warto wspomnieæ, ¿e normaln± emisjê reklam rozpoczêto w poniedzia³ek, 17 marca 2014. Stopklatka TV korzysta z us³ug biura reklamowego Polsat Media.
http://www.polsatmedia.pl/aktualnosci/stopklatka-tv-w-ofercie-polsat-media

*

Offline kababart

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 3
  • http://kabaretos.pl
Stopklatka TV
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 24, 2014, 08:27:06 am »
Przez pierwszy tydzieñ nadawania, emitowane reklamy nie by³y "natarczywe" - w sensie tre¶ci. W sumie chyba by³a to bardziej "autopromocja". Wczoraj co¶ tam próbowa³em podgl±dn±æ i ju¿ widaæ pierwsze reklamy ¶rodków na potencjê / ból g³owy i po¿yczki :)  By³oby piêknie gdyby reklam nie by³o - ale to rzeczywi¶cie nierealne.
PL mux 1, 2,3, 4. Ostrava Lanova + Pradziad.
W wolnym czasie - kabarety

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 103
Stopklatka TV
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 24, 2014, 02:24:54 pm »
Moim zdaniem mog± byæ reklamy ale jakie¶ konkretne a nie badziewie banków i tabletek farmaceutycznych. Niez³e reklamy maj± TVP Regionalna, w których reklamuj± sklepy lokalne np Mera Tychy w TVP Katowice.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 24, 2014, 06:45:06 pm »
Ca³e szczê¶cie, ¿e najwa¿niejszym elementem kana³u, jakim jest Stopklatka TV, s± filmy, a nie reklamy. Oczywi¶cie, z punktu widzenia widza. ;)
Mamy wolny rynek i reklamodawcy mog± reklamowaæ co tylko zechc±, o ile przy okazji nie ³ami± prawa. Trzeba siê z tym pogodziæ albo przestaæ ogl±daæ telewizjê. ;)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20