24Kitten

  • 1 Odpowiedzi
  • 1443 Wyświetleń
*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 649
24Kitten
« dnia: Marzec 31, 2014, 10:35:49 am »
Ciekawa ciekawostka. ;) Wiosn± ma ruszyæ nowy kana³ Viacom - 24Kitten, który przez 24 godziny na dobê bêdzie po¶wiêcony kotom. :D
Poni¿ej tre¶æ komunikatu Viacomu i logotyp 24Kitten:

Cytuj
Tej wiosny, Comedy & Entertainment w Viacom International Media Networks (VIMN) rozpoczyna emisjê pierwszego i do tej pory jedynego na ¶wiecie kana³u po¶wiêconemu kotom. Spó³ka og³osi³a dzisiaj plany uruchomienia 24Kitten - pierwszego cyfrowego kana³u dedykowanemu w ca³o¶ci tym stworzeniom.

Koty s± najbardziej cenionymi zwierzêtami na ¶wiecie - powiedzia³ Maurice Hols, Senior Vice President of Comedy & Entertainment for Northern Europe. - Obok naszych popularnych stacji dla dzieci (Nickelodeon), m³odzie¿y (MTV) i doros³ych (Comedy Central), powstanie kana³ 24Kitten. Program bêdzie mia³ swoj± najpierw mia³ w pó³nocnej Europie, by pó¼niej znale¼æ siê na platformach cyfrowych pozosta³ych krajów.  Mamy nadziejê, ¿e 24Kitten spodoba siê widzom i bêdzie na równie popularny, co pozosta³e stacje z grupy Comedy & Entertainment VIMN.

Stacja 24Kitten to 24-godzinna ramówka, sk³adaj±ca siê z piêciu filarów tematycznych: styl zycia i zdrowie, historie z ¿ycia wziête, moda, kreskówki i filmy.

PASMO PORANNE
 - Widzowie mog± zacz±æ swój poranek na 24Kitten programem "Dzieñ dobry kociaki!", w którym prezentowane bêd± najlepsze, najs³odsze i najbardziej urocze bajki i programy familijne.

PASMO POPO£UDNIOWE
 - Popo³udnia dedykowane s± lifestyle'owi, us³ugom i zdrowiu. "Koci lekarz" to interaktywny program, który przedstawia zagadnienia z zakresu zdrowia i wskazówek ¿ywieniowych, które pomog± nam w najlepszy sposób zadbaæ o naszych futerkowych przyjació³.
 - "Koty na zakupach" - dwie godziny po¶wiêcone zakupom: przydatne produkty dla kotów i ich w³a¶cicieli.
 - "Catwalk" - dwugodzinny program ukazuj±cy ostatnie trendy dla kotówi ich opiekunów prosto ze ¶wiatowych wybiegów.

PASMO WIECZORNE
 - Wieczór na 24Kitten jest ca³kowicie dedykowany kocim sercom i uczuciom. W "Moim kotku" poszukamy nowych rodzin dla samotnych zwierz±t. Z kolei program o profilu matrymonialnym "Love Cats" po³±czy serca kotów
i ich w³a¶cicieli.
 - G³ówny czas antenowy na 24Kitten zarezerwowany jest dla programu "Catbusters" - bêd± to kocie filmy wszech czasów. Spowoduj± one, ¿e ka¿dy wieczór bêdzie nale¿a³ do naszych zwierz±t!
 - Noc nale¿y do "Fun Cats" - naj¶mieszniejszych domowych nagrañ.
 - Nastêpna propozycj± 24Kitten bêdzie "Cat Idol", specjalny show dedykowany Twojemu uzdolnionemu kotkowi. Czy potrafi on b±d¼ ona co¶ specjalnego? Przyjedziemy do Twojego domu i nagramy to!

24Kitten - nowy kana³ telewizyjny po¶wiêcony w stu procentach po¶wiêcony najs³odszym stworzeniom na ¶wiecie!


*

Offline Kapi

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • 103
24Kitten
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2014, 08:13:37 pm »
Pewnie stacja bêdzie w Cyfrowym Polsacie :mrgreen:

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20