Stopklatka TV

 • 26 Odpowiedzi
 • 4829 Wyświetleń
*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« dnia: Wrzesień 10, 2013, 11:00:34 am »
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 9 wrze¶nia 2013 roku podjê³a uchwa³ê o przyznaniu koncesji Stopklatka S.A. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazw± Stopklatka TV drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób cyfrowy w sygnale pierwszego multipleksu (MUX-1).

Stopklatka TV w swojej ofercie zak³ada emisjê filmów fabularnych, dokumentów oraz animacji polskich i zagranicznych twórców. Kontynuuj±c do¶wiadczenia Telewizji Kino Polska, planuje równie¿ produkowaæ programy edukacyjne i publicystyczne o tematyce filmowej. Na jej antenie nie zabraknie prezentacji sylwetek twórców, aktualno¶ci ze ¶wiata filmu i wywiadów z artystami. Nad wszystkim bêd± czuwaæ najwiêksze osobowo¶ci polskiego kina: Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i Juliusz Machulski, którzy zasi±d± w radzie programowej stacji.
 
Obok atrakcyjnej tre¶ci, przedstawiciele Stopklatka TV zamierzaj± postawiæ równie¿ na nowe technologie: nowy kana³ ma wykorzystywaæ rozwi±zania telewizji hybrydowej. Z punktu widzenia odbiorcy propozycja jest wiêcej ni¿ atrakcyjna - o  technologii HbbTV mówi siê, ¿e jest to telewizja przysz³o¶ci, która wci±¿ nie ujawni³a w pe³ni swojego potencja³u.
¬ród³o opisu: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji/Stopklatka

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Stopklatka TV
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2014, 03:34:06 pm »
Kana³ najprawdopodobniej ruszy 15 marca 2014 roku.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2014, 04:19:29 pm »
Tak, s± na to spore szanse. Trochê na ten temat wspomnia³ serwis naziemna.info:
http://naziemna.info/news.php?readmore=1480

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Stopklatka TV
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2014, 10:52:02 pm »
Stopklatka TV zakupi³a prawa do filmów od Cinephil France S.A.S.a tak¿e podpisa³a umowê o wspó³pracê z Kino Polska TV

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2014, 11:06:13 pm »
Dok³adniej mówi±c to Stopklatka podpisa³a umowê ze spó³k± zale¿n± od Kino Polska TV, czyli z Kino Polska Program. ;)

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Stopklatka TV
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2014, 07:21:58 pm »
Stopklatka TV tak¿e w HD ale w ofertach telewizji satelitarnej.

*

Offline krzysiek25

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 1
Stopklatka TV
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2014, 07:49:59 pm »
I tak jak mówi³em Stopklatka TV startuje 15 marca :D

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
Stopklatka TV
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 25, 2014, 07:53:17 pm »
Cytuj
krzysiek25 napisa³(a):

I tak jak mówi³em Stopklatka TV startuje 15 marca :D

Podaj szersze info w tej sprawie bo jeszcze nie wyczyta³em nigdzie co do tego by by³a od 15 marca.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 25, 2014, 07:54:13 pm »
@czapi
Dok³adnie. Je¶li Stopklatka TV pojawi siê w wersji HD to na satelicie i w kablówkach, wiêc to nas nie interesuje. ;) A je¿eli kogo¶ interesuje to mo¿e o tym popisaæ w innym dziale na forum.

Co do spraw, które dotycz± naziemnej Stopklatki TV to warto wspomnieæ, ¿e nadawca kana³u podpisa³ kolejn± umowê dotycz±c± praw filmowych. Tym razem spó³ka Stopklatka podpisa³a umowê z Colgems Productions Ltd o warto¶ci 352.000 dolarów.

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Stopklatka TV
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 01, 2014, 07:03:35 pm »

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 04, 2014, 02:04:23 pm »
Cytuj
Jedynkowicz napisa³(a):

Cytuj
krzysiek25 napisa³(a):

I tak jak mówi³em Stopklatka TV startuje 15 marca :D

Podaj szersze info w tej sprawie bo jeszcze nie wyczyta³em nigdzie co do tego by by³a od 15 marca.

Grupa Agora, czyli wspó³w³a¶ciciel Stopklatki, w komunikacie na temat swojej przysz³o¶ci wspomnia³a co nieco o Stopklatce TV, w tym o jej terminie startu i przewidywanej ogl±dalno¶ci:
http://naziemna.info/news.php?readmore=1579

W newsie opublikowano równie¿ ramówkê Stopklatka TV na pierwsze dwa tygodnie nadawania. Ta znów pochodzi od Kino Polska TV, drugiego wspó³w³a¶ciciela Stopklatki.

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
Stopklatka TV
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 04, 2014, 10:25:05 pm »
Teraz to ju¿ widzê i jest dla mnie jasno¶ci± je¶li chodzi o ten kana³. Nawiasem mówi±c ramówka na sam pocz±tek nie powala ale zobaczymy co bêdzie w przysz³o¶ci.*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Stopklatka TV
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 04, 2014, 10:32:49 pm »
U konkurencji czyta³em jak to dwóch u¿ytkowników silnie krytykowa³o Stopklatke za powtórki i wyzywali go od kiczów. Nawet w Canal+ czy HBO s± powtórki.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 07, 2014, 01:22:46 pm »
My z nikim nie konkurujemy. ;)
A co do powtórek to wiadomo, ¿e one ¿adnej stacji nie omin±. Wszystko jednak zale¿y od tego z jakim natê¿eniem one wystêpuj± i czy s± to powtórki pozycji filmowych czêsto emitowanych na innych antenach.
Po przejrzeniu ramówki Stopklatki TV da siê zauwa¿yæ, ¿e oferuj± sporo filmów ju¿ dobrze znanych, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e nie wszyscy widzowie widzieli wszystkie filmy. ;) Czê¶æ filmów dawno nie by³a widziana w kana³ach otwartych, wiêc wydaje mi siê, ¿e Stopklatka TV ma³y sukcesik mo¿e odnie¶æ ju¿ na samym pocz±tku nadawania.

Dzi¶ ruszy³ oficjalny profil Stopklatki TV na Facebooku: https://www.facebook.com/StopklatkaTV oraz, jeszcze w okrojonej wersji, strona www: http://stopklatka.tv/

13 marca br. odbêdzie siê ¶niadanie prasowe, na którym Stopklatka TV przedstawi szczegó³y zwi±zane ze startem stacji oraz plany jej rozwoju.

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Stopklatka TV
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 07, 2014, 08:51:32 pm »
Tak najprawdopodobniej bêdzie wygl±da³o logo w telewizorze.


Jeszcze oficjalne logo

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 10, 2014, 04:45:36 pm »
Oficjalny logotyp Stopklatki ma kilka wersji kolorystycznych, w tym ca³± bia³±.
(kliknij, aby powiêkszyæ)


*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Stopklatka TV
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 11, 2014, 06:06:52 pm »
Stopklatka planuje us³ugi interaktywne oraz produkcjê seriali.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 12, 2014, 10:50:11 pm »
W dniu dzisiejszym jednym ze wspó³w³a¶cicieli spó³ki Stopklatka S.A., nadawcy kana³u Stopklatka TV, zosta³a Agora (41,04% udzia³ów). Drugim du¿ym wspó³w³a¶cicielem Stopklatki jest spó³ka Kino Polska TV (41,04% udzia³ów). Do tej pory Kino Polska TV posiada³a 82,09% udzia³ów w Stopklatce.
http://naziemna.info/news.php?readmore=1608

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Stopklatka TV
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 13, 2014, 08:57:56 pm »
Kana³ Stopklatki TV na You Tubie:
https://www.youtube.com/user/stopklatkatv

Jak na razie umieszczono spot reklamowy i wizerunkowy.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Stopklatka TV
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 13, 2014, 10:17:54 pm »
Szczerze mówi±c to spot reklamowy do mnie nie przemawia. Ju¿ lepszy jest ten wizerunkowy, pomimo tego, ¿e to przyd³ugi zlepek scenek. ;)


Edycja z 14.03.2014.
A tak prezentuje siê oprawa Stopklatki TV:

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20