Trzeci multipleks (MUXR-3)

 • 10 Odpowiedzi
 • 3082 Wyświetleń
*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« dnia: Wrzesień 30, 2013, 07:03:24 pm »
1 pa¼dziernika 2013 roku rusz± pierwsze sta³e emisje trzeciego multipleksu (MUXR-3) naziemnego radia cyfrowego w standardzie T-DAB+. W ofercie multipleksu znajdzie siê osiem stacji Polskiego Radia - Program I, Program II, Program III, Program IV, Polskie Radio dla Zagranicy, PR24, Radio Rytm i Rozg³o¶nia Regionalna. Jako pierwsi cyfrowe radio us³ysz± mieszkañcy Katowic i aglomeracji katowickiej oraz Warszawy i aglomeracji Warszawskiej na kanale odpowiednio 10A (209,936 MHz) i 6B (183,648 MHz).

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2014, 09:18:37 pm »
Mam kilka pytañ odno¶nie cyfrowego radia.
1) Próbowa³ ju¿ kto¶ s³uchaæ przez DAB+?
2) S± jakie¶ ró¿nice?
3) Czy bêd± kolejne stacje?

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2014, 09:33:48 pm »
Osobi¶cie nie mia³em okazji s³uchaæ, ale mieszkañcy Katowice i okolic oraz Warszawy i okolic maj± ju¿ tak± mo¿liwo¶æ. Jest w¶ród nich grono audiofilii, czyli osób bardzo wra¿liwych na jako¶æ d¼wiêku, które uwa¿aj±, ¿e obecne DAB+ jako¶ciowo prezentuje siê gorzej od radia analogowego.

W tym roku maj± do³±czyæ trzy stacje:
 - PR Krasnal,
 - PR Retro,
 - PR Eureka.

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2014, 01:32:19 pm »
Czy te stacje bêd± te¿ w FM?

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2014, 01:47:16 pm »
W±tpiê, aby znalaz³o siê dla nich miejsce. S± stacje przygotowywane na potrzeby DAB+.

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2014, 04:00:56 pm »
Cytuj
czapi napisa³(a):

Czy te stacje bêd± te¿ w FM?


Niestety, ale nie bêd±. W dniu w którym uruchomiono mo¿liwo¶æ odbioru poprzez DAB+ w Polskim Radiu Jedynce by³y obszerne artyku³y jak i wywiady na ten temat. Wielu s³uchaczy by³o i jest zainteresowanych Polskim Radiem Rytm i pada³y pytania czy t± stacjê bêdzie mo¿na s³uchaæ w eterze.
Niestety, ale takich planów nie maj± a nawet d±¿± do tego by z biegiem czasu znikn±æ z eteru wszystkimi stacjami jakie obecnie mo¿na us³yszeæ w eterze co zajmie to dobrych kilka lat.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2014, 04:18:18 pm »
Oczywi¶cie d±¿± do tego, aby w nieokre¶lonej przysz³o¶ci znik³y z eteru wszystkie stacje nadawane w analogu. Wspominam o tym, bo wypowied¼ kolegi @Jedynkowicz zabrzmia³a trochê tak, jakby z eteru mia³y znikn±æ wszystkie stacje, nawet te nadawane w DAB+. ;)

*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 31, 2015, 09:45:36 am »
Ja jako odbiorca DAB+ muszê pochwaliæ Polskie Radio za pomys³owo¶æ poniewa¿ nadawanie cyfrowe nie tylko doda³o nowe stacje ale te¿ rozwi±za³ problem mocno utrudnionego w analogu odbioru Dwójki i Czwórki a zw³aszcza tej ostatniej która ostatnio s³yszana u mnie by³a przed akcj± alokacyjn±.
Opis w budowie :D

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 31, 2015, 11:31:13 am »
Tylko jak na pojemno¶æ multipleksu radiowego tych nowych stacji jest trochê za du¿o, co przek³ada siê na pogorszenie jako¶ci d¼wiêku nowych i starych stacji.

*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 01, 2015, 08:22:53 am »
No w sumie tak ale z drugiej strony jak to mówi± lepszy rydz ni¿ nic :)
Opis w budowie :D

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Trzeci multipleks (MUXR-3)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 01, 2015, 09:11:46 am »
Tylko kto powiedzia³, ¿e kiepska jako¶æ albo nic? Wystarczy ograniczyæ ilo¶æ stacji na MUXR-3 do np. o¶miu i ju¿ bêdzie lepiej. :)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20