RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór

 • 14 Odpowiedzi
 • 3851 Wyświetleń
*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« dnia: Listopad 27, 2013, 02:43:21 pm »
Od kilku dni po godzinie 23:00 wszystkie programy na MUX-1 pixelizuj±. Sprawdzi³em wczoraj wieczorem jak sprawa wygl±da z zasiêgiem i jest to bardzo dziwne. Jest raz 98% a za chwilê skacze na 12-15% i z powrotem na 98-100%.
Pozosta³e programy z MUX-2 i MUX-3 nie maj± takiego problemu. Nie wiem co jest tego przyczyn±. Mieszkam na ostatnim piêtrze w bloku i ¿adnych przeszkód nie mam typu drzewo czy inny budynek. Wolna przestrzeñ jak i te¿ antena przykrêcona stabilnie.
Oczywi¶cie ta usterka trwa tak do 6 minut i pó¼niej wszystko jest w porz±dku.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 27, 2013, 03:08:31 pm »
Skoro dzieje siê to regularnie i w podobnych czasie, to podejrzewa³bym jakie¶ urz±dzenie, które mo¿e generowaæ zak³ócenia. Byæ mo¿e kto¶ w tym czasie w³±cza b±d¼ wy³±cza takie urz±dzenie.
NTC odbierasz z nadajnika Rzeszów/Sucha Góra?

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 27, 2013, 09:07:01 pm »
Tak z Suchej Góry odbieram i przez ca³y dzieñ mam piêkne 100%. W zimie nawet piêknie o¶nie¿ona jak by³a antena to te¿ 100% widnia³o.
Oto pami±tka. Zobaczymy jak w tym roku j± za¶nie¿y :)
*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 27, 2013, 09:54:21 pm »
Cytuj
Jedynkowicz napisa³(a):

Tak z Suchej Góry odbieram i przez ca³y dzieñ mam piêkne 100%.

MUX-1 z Suchej Góry nadawany jest na kanale 52, czyli na wysokim kanale, który jest bardziej podatny na wszelkie zak³ócenia. Pozosta³e multipleksy z Suchej Góry nadawane s± na zdecydowanie ni¿szych kana³ach, czyli MUX-2 z 32, a MUX-3 z 29.
Nie wiadomo tylko, co mo¿e generowaæ te zak³ócenia.
Na wszelki wypadek mo¿esz te¿ przejrzeæ dok³adnie ca³± instalacjê antenow±.

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2013, 08:32:03 pm »
Sytuacja jest taka ¿e wymieni³em sobie wczoraj ca³y koncentryk z my¶l± ¿e co¶ z wcze¶niejszym by³o nie tak. Przede wszystkim ATM Rozrywka mi szwankowa³a i ju¿ nawet nie po 23:00 bo przez ca³y dzieñ.
Zrobi³em taki swój mini filmik by przedstawiæ jak jako¶æ sygna³u skacze. Nie uchwyci³em tylko skoku z 12 na 100% bo te¿ takie bywaj±. Krêcilem ju¿ na ró¿ne sposoby t± anten± i nie mogê siê doszukaæ prawid³owego odbioru. Szczerze przyznam ¿e nie daje mi to spokoju ale w dniu jutrzejszym bêdê mia³ wiêcej czasu to pokierujê ni± na spokojnie.
Oto mój filmik nagrany przed godzin±.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 08, 2013, 10:07:35 pm »
Je¿eli dobrze widzê, to pomimo skoków jako¶ci sygna³u, odbiór ATM Rozrywka jest stabilny?

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 09, 2013, 07:51:19 am »
Cytuj
naziemna_info napisa³(a):

Je¿eli dobrze widzê, to pomimo skoków jako¶ci sygna³u, odbiór ATM Rozrywka jest stabilny?

Akurat tak siê z³o¿y³o ¿e na te 22 sekundy delikatnie raz zadrga³o. Ale ten problem jest ca³y czas. Dzi¶ po mimo ¿e pada strasznie to spróbujê antenê przestawiæ nawet siatk± do ty³u, czyli w odwrotn± stronê.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 09, 2013, 10:59:45 am »
No, nie wiem, czy ustawianie anteny w deszczu to dobry pomys³, ale skoro siê ju¿ zdecydowa³e¶, to mam nadziejê, ¿e podzielisz siê wra¿eniami. ;)
P.S. Z tego co widzê na zdjêciu to antena jest umocowana do balkonu. Próbowa³e¶ zmieniæ jej lokalizacjê na barierce balkonu - przesun±æ j± z 0,5 metra - 1 metr w lewo?

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 12, 2013, 06:15:21 pm »
Nie wiem czy przypadkiem co¶ jest nie tak z nadajnikiem z Suchej Góry i problem z odbiorem nie tylko dotyczy mnie. Otó¿ dzi¶ spotka³em znajom± i pyta³a siê mnie czy nie wiem co mo¿e byæ przyczyn± z³ego odbioru. A co najlepsze, ona mieszka na wsi ko³o Mielca w stronê Rzeszowa i w ko³o nie ma tak gospodarstw czy innych domków zamieszkuj±cych przez ludzi. Wiêc co¶ jest nie tak z nadajnikiem i nie wiem kogo dosadnie zapytaæ czy w tym roku zd±¿± z popraw± sygna³u.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 12, 2013, 06:49:42 pm »
Gdyby problem le¿a³ po stronie nadajnika to takich zg³oszeñ na ró¿nych forach by³oby wiêcej. Niestety, a mo¿e i stety, takich zg³oszeñ na innych forach nie zaobserwowa³em.
Je¿eli jednak chcia³by¶ dowiedzieæ siê u ¼ród³a, czy z nadajnikiem, z którego odbierasz NTC, jest wszystko w porz±dku, to mo¿esz siê skontaktowaæ z operatorem nadajnika:
telewizja@emitel.pl

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 15, 2014, 09:00:30 am »
I wszystko jasne je¶li chodzi o ten odbiór jaki mia³em. A raczej go nie by³o.
Sprawdzi³em ca³y monta¿ anteny, mocowanie, koncentryk jak i te¿ wtyczki. Wszystko by³o sprawne i bez zak³óceñ. Równie¿ kierunek anteny by³ bardzo dobrze ustawiony i przeszkód typu budynek czy drzewo nie wchodzi³o w rachubê gdy¿ takowych nie by³o. Wolna przestrzeñ. Wiêc gdzie tkwi problem z zanikaniem sygna³u?
Okaza³o siê ¿e zasilacz by³ spalony. Kontrolna dioda siê ¶wieci³a lecz zasilacz nie podawa³ pr±du. Zajmujê siê elektronik± wiêc postanowi³em go rozkrêciæ i sprawdziæ. I tak jak przypuszcza³em, tak te¿ by³o.
Zasilacz do kosza i za³o¿y³em nowy.
Sygna³ i jako¶æ na wszystkich MUX-ach 100%.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 15, 2014, 10:59:56 am »
A widzisz. Ju¿ pod koniec listopada proponowa³em Ci dok³adne przejrzenie ca³ej instalacji.
Ale najwa¿niejsze, ¿e w koñcu mo¿esz ponownie cieszyæ siê stabilnym odbiorem. :)

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 25, 2014, 08:59:08 am »
9 lipca 2014r. pojawi³a siê wiadomo¶æ na stronie o tym ¿e nadajnik w Suchej Górze jest w fazie remontu. Niczym spostrzeg³em t± wiadomo¶æ tutaj http://www.naziemna.info/news.php?readmore=2040 zadzwoni³em do Emitel-a i dowiedzia³em siê ¿e prace mog± potrwaæ do koñca sierpnia. Teraz zastanawiam siê czy wszystko musz± u nas robiæ "Od - do" ? Chodzi mi o dok³adny, przewidywany czas. Otó¿ do dnia dzi¶ sygna³ z Suchej Góry MUX-3 jest gdzie¶ po drodze zgubiony i do mnie nie dociera. A szkoda! Przestawi³em siê na Le¿ajsk, lecz podczas gorszej pogody mam zaniki. Echhh... te¿ tak nasza obfito¶æ w szybk± pracê i jej zakoñczenie przebiega dos³ownie s³ownie.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 25, 2014, 10:50:54 am »
Nie zawsze jest "od ... do ...". Zw³aszcza dotyczy to tych mniejszych prac konserwacyjnych, które s± przeprowadzane w ci±gu kilku czy kilkunastu godzin. Czêsto zdarza siê, ¿e prace s± koñczone przed czasem. Ale tu mamy do czynienia ze zdecydowanie wiêkszymi pracami, wiêc i czas ich trwania jest du¿o d³u¿szy. A za to, ¿e nie kombinowali tylko podali konkretny zakres czasowy raczej nale¿y ich pochwaliæ.
Na koniec i na pocieszenie dodam, ¿e po zakoñczeniu prac z odbiorem powinno byæ lepiej ni¿ przed ich rozpoczêciem. ;)

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
RTCN Rzeszów/Sucha Góra - odbiór
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 30, 2014, 01:14:49 pm »
Dzi¶ w nocy dok³adnie o 1:10 sygna³ znik³. Czeka³em dobre dziesiêæ minut lecz niestety ale nie pojawi³ siê wiêc postanowi³em wy³aczyæ telewizor i zobaczyæ rano gdy wstanê czy ju¿ ponowili sygna³. Moje zdziwienie, czysty stu procentowy odbiór wszystkich multipleksów. Czyli Emitel zaoszczêdzi³ troszkê na czasie granicz±c to do 31 sierpnia.
Mogê oficjalnie potwierdziæ i¿ sygna³ nadawany z Suchej Góry jest wy¶mienity nawet wy³±czaj±c zasilacz niewiele mi spada si³a sygna³u. 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20