NTL Radomsko

  • 0 Odpowiedzi
  • 1309 Wyświetleń
*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 649
NTL Radomsko
« dnia: Grudzień 24, 2013, 11:28:33 am »
Telewizja NTL Radomsko na rynku medialnym jest obecna od 19 lat. Od 7 lat nale¿y do TVN. Do tej pory emitowa³a swój program w sposób analogowy. Teraz, w grudniu 2013 roku, uzyska³a mo¿liwo¶æ nadawania w sposób cyfrowy.  Ramówka  telewizji ma charakter uniwersalny. Mo¿na w niej znale¼æ przede wszystkim informacjê i publicystkê lokaln±, reporta¿e, programy o tematyce sportowej i kulturalnej. Nadawane s± równie¿ magazyny edukacyjne i programy rozrywkowe.

NTL nadal mo¿e liczyæ na wsparcie ze strony w³a¶ciciela, choæ program TVN nie bêdzie ju¿ na antenie NTL reemitowany. NTL bêdzie teraz samodzielnie zestawiaæ swoj± ramówkê przez 18 godzin w ci±gu doby, opieraj±c siê przede wszystkim na produkcji w³asnej z czê¶ciowym wykorzystaniem tre¶ci  z archiwów TVN .
¬ród³o opisu: NTL Radomsko

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20