Konkursy na lokalne multipleksy

 • 3 Odpowiedzi
 • 2069 Wyświetleń
*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Konkursy na lokalne multipleksy
« dnia: Styczeń 06, 2014, 02:05:47 pm »
Plan zagospodarowania czêstotliwo¶ci dla zakresu 470-790 MHz przewiduje osiem obszarów wykorzystywania czêstotliwo¶ci dla lokalnego multipleksu (MUX-L).

Na obszarach Ornontowice/Rybnik i Czêstochowa1/Kamieñsk/Tomaszów ju¿ funkcjonuj± lokalne multipleksy.

Natomiast w przypadku obszarów:
¦widnica/Wroc³aw,
Gorzów Wielkopolski2,
Lubañ/Jelenia Góra1/Boles³awiec/Chojnów,
Zielona Góra1,
G³ogów/Legnica/Lubin,
Jelenia Góra1,
konieczne bêdzie przeprowadzanie przez prezes UKE konkursów, które wy³oni± operatorów lokalnych multipleksów.

Na razie nie wiadomo dok³adnie, kiedy prezes UKE og³osi konkursy, ale ju¿ wiadomo, jakie podmioty s± w gronie chêtnych, którzy chcieliby zostaæ operatorami lokalnych multipleksów na wymienionych obszarach.

Operatorami lokalnego multipleksu na obszarze ¦widnica/Wroc³aw chcia³yby zostaæ nastêpuj±ce spó³ki:
 - Pressmedial Sp. z o.o.,
 - Telewizja Dolno¶l±ska Sp. z o.o.,
 - ATM Grupa S.A.,
 - Polskie Media S.A.
ATM Grupa i Polskie Media (przejêta przez Cyfrowy Polsat) tylko zg³osi³y chêæ uruchomienia lokalnego multipleksu, natomiast spó³ki Pressmedial i Telewizja Dolno¶l±ska (która nale¿y do ATM Grupy) posz³y o krok dalej i z³o¿y³y wnioski o rezerwacjê czêstotliwo¶ci.

Operatorami lokalnego multipleksu na obszarach Gorzów Wielkopolski2 i Zielona Góra1 chcia³yby zostaæ nastêpuj±ce spó³ki:
 - Regionalna Telewizja Lubuska Sp. z o.o.,
 - Polskie Media S.A.
Polskie Media tylko zg³osi³y chêæ uruchomienia lokalnego multipleksu, natomiast spó³ka Regionalna Telewizja Lubuska z³o¿y³a wniosek o rezerwacjê czêstotliwo¶ci.

Operatorami lokalnego multipleksu na obszarze Lubañ/Jelenia Góra1/Boles³awiec/Chojnów chcia³yby zostaæ nastêpuj±ce spó³ki:
 - Telewizja £u¿yce Sp. z o.o.,
 - Pressmedial Sp. z o.o.,
 - TVL Sp. z o.o.
TVL tylko zg³osi³a chêæ uruchomienia lokalnego multipleksu, natomiast spó³ki Telewizja £U¯YCE i Pressmedial z³o¿y³y wnioski o rezerwacjê czêstotliwo¶ci.

Operatorami lokalnego multipleksu na obszarach Jelenia Góra1 i G³ogów/Legnica/Lubin chcia³yby zostaæ nastêpuj±ce spó³ki:
 - Pressmedial Sp. z o.o.,
 - Telewizja £u¿yce Sp. z o.o.,
 - Telewizja Dolno¶l±ska Sp. z o.o.,
 - ATM Grupa S.A.,
 - Polskie Media S.A.
ATM Grupa i Polskie Media tylko zg³osi³y chêæ uruchomienia lokalnego multipleksu, natomiast spó³ki Pressmedial, Telewizja £u¿yce i Telewizja Dolno¶l±ska z³o¿y³y wnioski o rezerwacjê czêstotliwo¶ci.

Wnioski o rezerwacjê czêstotliwo¶ci, które zosta³y z³o¿one przez spó³ki: Telewizja £U¯YCE, Pressmedial, Telewizja Dolno¶l±ska, Regionalna Telewizja Lubuska, ze wzglêdu na zainteresowanie przekraczaj±ce dostêpne zasoby i konieczno¶æ przeprowadzenia konkursów, prezes UKE rozpatrzy³a negatywnie.Jak uwa¿acie? Które spó³ki powinny zostaæ operatorami lokalnych multipleksów?

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Konkursy na lokalne multipleksy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2014, 04:59:43 pm »
Mogli by daæ jakie¶ inne kana³y oprócz muzycznych. Ju¿ 2 s± w MUX1.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Konkursy na lokalne multipleksy
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2014, 05:24:47 pm »
Z tego co wiem to nadawcy innych kana³ów ni¿ muzyczne nie wyra¿aj± wiêkszego zainteresowania lokalnymi multipleksami.
No, i trzeba pamiêtaæ, ¿e kana³y niemuzyczne s± w wiêkszo¶ci kana³ami p³atnymi (satelita, kablówki), wiêc to te¿ sprawia, ¿e szanse na ich pojawienie siê w ogólnodostêpnym (bezp³atnym) multipleksie s± niewielkie.
Oczywi¶cie, s± te¿ wyj±tki, np. stacje TVR i TVS, które prawdopodobnie znajd± siê na dwóch ju¿ funkcjonuj±cych lokalnych multipleksach.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 649
Konkursy na lokalne multipleksy
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 17, 2014, 07:11:32 pm »
16 czerwca 2014 roku UKE og³osi³o wyniki konkursu na operatora pierwszego multipleksu lokalnego (MUX-L1). Konkurs wygra³a Telewizja £u¿yce (tylko ona bra³a udzia³). Teraz nadawca ma 7 dni, licz±c od 16 czerwca, na z³o¿enie wniosku o rezerwacjê czêstotliwo¶ci. Gdy Telewizja £u¿yce z³o¿y wniosek, a UKE wyda decyzjê rezerwacyjn±, bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e MUX-L1 ma operatora.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20