Polsat Volleyball 1-4

 • 16 Odpowiedzi
 • 7964 Wyświetleń
*

Offline manutd98

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 7
Polsat Volleyball 1-4
« dnia: Sierpień 02, 2014, 02:26:42 pm »
Cytuj


Za darmo siatkarski mundial w telewizji bêdzie mog³o obejrzeæ oko³o 11 milionów osób, bo w trzech i pó³ miliona gospodarstw domowych stoj± dekodery Cyfrowego Polsatu. Tak optymistyczne dane podaj± przedstawiciele Polsatu, bo jak przekonuje szef sportu w tej stacji Marian Kmita; szklanka jest do po³owy pe³na. Co jednak z jej pust± po³ow±, czyli pozosta³ymi 25 milionami Polaków?


Polsat uruchomi cztery kana³y o nazwie Volleyball od 1 do 4, które bêd± pojawiaæ siê dopiero w momencie rozpoczynania transmisji. Na pierwszym z nich transmitowane bêd± najciekawsze spotkania (równie¿ w jako¶ci HD), np. mecze zakoñczenia pierwszej fazy turnieju 6-7 wrze¶nia (Serbia - Kamerun, Brazylia - Kuba, Rosja - Bu³garia, W³ochy - USA). Na nim równie¿ pojawi siê ceremonia otwarcia i mecz Polska - Serbia na Stadionie Narodowym, które jako jedyne zostan± pokazane tak¿e w otwartym Polsacie. Poza transmisjami widzowie zobacz± studio, gdzie go¶æmi bêd± m.in. wicemistrzowie ¶wiata z 2006 roku Piotr Gruszka i £ukasz Kadziewicz oraz cz³onkowie z³otej dru¿yny Huberta Wagnera.


Telewizja Polsat rozes³a³a ju¿ oferty do najwiêkszych operatorów kablowych i satelitarnych, dotycz±ce uruchomienia na ich platformach czterech p³atnych kana³ów. Dotychczas nie ma ¿adnej informacji, czy zosta³y zaakceptowane. "Nie komentujemy sytuacji" us³yszeli¶my od rzecznika prasowego nc+ Arkadiusza Mierzwy. "Musimy przeanalizowaæ ofertê i je¿eli zdecydujemy siê na jej przyjêcie, niezw³ocznie o tym poinformujemy" powiedzia³ z kolei rzecznik UPC Polska Micha³ Fura. Decyzja ma zostaæ podjêta w ci±gu tygodnia. Ofertê otrzymaj± równie¿ lokale gastronomiczne, które bêd± chcia³y mieæ u siebie transmisje z mundialu a tak¿e posiadacze telewizji naziemnej (najlepsz± ci, którzy kupili tego typu dekoder w Polsacie).


Wci±¿ nie wiadomo, jaka bêdzie op³ata za transmisje. Ostatecznie zale¿y to od operatora. Cena bêdzie odbiciem popytu na siatkówkê. Mo¿e jest inaczej ni¿ nam siê wydaje, bo wszyscy jeste¶my w niej zakochani, ¿e to pêpek ¶wiata? A mo¿e wa¿niejszy jest boks, tenis czy pi³ka no¿na? - rozwa¿a Kmita. Nadal nie wiadomo równie¿, czy abonent bêdzie musia³ wykupiæ ca³y pakiet, czy bêdzie móg³ wybraæ sobie np. tylko jeden kana³ z czterech dostêpnych. W Polsacie broni± siê tym, ¿e to tajemnica handlowa.


Polsat przekonuje, ¿e stwarza kibicom szerokie mo¿liwo¶ci. W naszej grupie jest jeszcze Ipla, telewizja mobilna i internet. Dla ich abonentów stworzymy ofertê, ale jeszcze dzisiaj nie jeste¶my gotowi, ¿eby j± przedstawiæ t³umaczy Maciej Stec, cz³onek zarz±du Telewizji Polsat.

¼ród³o: Przegl±d Sportowy

Ciekawi mnie, czy te kana³y bêd± dostêpne w TV Mobilnej?
Je¶li tak, to na jakich warunkach?

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2014, 03:08:36 pm »
Dostêp do wszystkich meczów maj± otrzymaæ wszyscy abonenci platformy Cyfrowy Polsat. Do tego grona zaliczaj± siê równie¿ abonenci us³ugi TV Mobilna, wiêc i oni powinno uzyskaæ bezp³atny dostêp do meczów M¦.

Jak to rozwi±¿e Cyfrowy Polsat nie wiadomo. Raczej nie spodziewa³bym siê umieszczenia wszystkich czterech kana³ów Polsat Volleyball na MUX-4. Jako¶æ przekazu ju¿ teraz jest bardzo z³a, a po takim zabiegu by³aby katastrofalna.

Wydaje siê, ¿e najrozs±dniejszym rozwi±zaniem by³oby umieszczenie na MUX-4 jednego kana³u Polsat Volleyball, tego z meczami Polaków.

Jakie¶ konkrety ze strony Cyfrowego Polsatu maj± byæ wkrótce. ;)

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 03, 2014, 08:04:47 pm »
Dobrze ¿e mieszkam na po³udniu. Obejrzê siatkówkê za darmo w CT Sport.

*

Offline MarekJ

 • Użytkownik
 • **
 • 53
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2014, 08:31:22 pm »
Posiadam jeszcze us³ugê cyfrowego polsatu z pakietem premium, jak i te¿ ju¿ widniej± te dodane kana³y Volleyball-a lecz bêdê siê solidaryzowa³ z tymi którzy do tych us³ug nie maj± dostêpu z ró¿nych przyczyn i ani jednego meczu na tych kana³ach nie zobaczê. Podj±³em tak w ogóle decyzjê ¿e zrywam umowê z cyfrowym polsatem i ju¿ nigdy do nich nie wrócê. Co¿ ¿e dziesiêæ miesiêcy przed zakoñczeniem umowy jaka mnie obowi±zuje. Miêdzy innymi podszed³em do tego kroku dziêki braku rozgrywek ekstraklasy jak i ligii mistrzów.*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2014, 11:56:34 pm »
Wiadomo, ¿e temat budzi wiele emocji, ale w tym temacie skupiamy siê przede wszystkim na dostêpno¶ci M¦ w TV Mobilnej.
Od siebie dodam, ¿e Cyfrowy Polsat pracuje nad zapewnieniem dostêpu do M¦ w ramach innych technologii ni¿ telewizja satelitarna, a o efektach tych prac ma informowaæ wkrótce. Informacja jest z wczoraj, wiêc niewiele siê zmieni³o od czasu wydania komunikatu, czyli od czwartku. ;)

*

Offline Kapi

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • 102
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 07, 2014, 03:32:15 pm »
Polsat to wogóle najwiêksza [usuniêto s³ówko ³ami±ce regulamin] telewizja w Polsce. Raz na jaki¶ czas poka¿± mecz siatkarzy. M¦ i ME nigdy nie pokazywali. Przypominam ¿e gdy siatkówka by³a w TVP to kibic móg³ obejrzeæ wszystkie mecze naszej reprezentacji na m¶ 2006. Gdy Polacy byli w finale ME 2009 oczywi¶cie Polsat nie pu¶ci³ meczu w finale,bo jak ? skoro nie mieli by z tego zysku.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 07, 2014, 03:51:03 pm »
M¦ w 2006 roku transmitowa³a Telewizja POLSAT. :)

*

Offline manutd98

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 7
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 08, 2014, 03:26:16 pm »
Cytuj
czapi napisa³(a):

Polsat to wogóle najwiêksza [usuniêto s³ówko ³ami±ce regulamin] telewizja w Polsce. Raz na jaki¶ czas poka¿± mecz siatkarzy. M¦ i ME nigdy nie pokazywali. Przypominam ¿e gdy siatkówka by³a w TVP to kibic móg³ obejrzeæ wszystkie mecze naszej reprezentacji na m¶ 2006. Gdy Polacy byli w finale ME 2009 oczywi¶cie Polsat nie pu¶ci³ meczu w finale,bo jak ? skoro nie mieli by z tego zysku.

Wszystkie mecze Polaków w ME 2009 by³ pokazane w otwartym Polsacie.

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 18, 2014, 11:19:37 pm »
Cytuj
manutd98 napisa³(a):
Ciekawi mnie, czy te kana³y bêd± dostêpne w TV Mobilnej?
Je¶li tak, to na jakich warunkach?

No, i wygl±da na to, ¿e kana³y bêd± dostêpne w TV Mobilnej i to wszystkie cztery.
http://www.naziemna.info/news.php?readmore=2140
Sam obawia³em siê, ¿e umieszczenie czterech kana³ów spowoduje drastyczne pogorszenie jako¶ci pozosta³ych kana³ów, dostêpnych na sta³e w ofercie TV Mobilnej.

Cytuj
naziemna_info napisa³(a):
Jak to rozwi±¿e Cyfrowy Polsat nie wiadomo. Raczej nie spodziewa³bym siê umieszczenia wszystkich czterech kana³ów Polsat Volleyball na MUX-4. Jako¶æ przekazu ju¿ teraz jest bardzo z³a, a po takim zabiegu by³aby katastrofalna.

Wydaje siê, ¿e najrozs±dniejszym rozwi±zaniem by³oby umieszczenie na MUX-4 jednego kana³u Polsat Volleyball, tego z meczami Polaków.

Okazuje siê, ¿e Cyfrowy Polsat znalaz³ sposób na rozwi±zanie i tego problemu - usun±³ 16 kana³ów telewizyjnych w niskiej rozdzielczo¶ci, co spowodowa³o, ¿e na MUX-4 znalaz³o siê w sumie a¿ 8 wolnych Mb/s. Oznacza³oby to, ¿e na jeden kana³ Polsat Volleyball mog³yby przypadaæ nawet 2 Mb/s. Nawet, bo aktualnie najwy¿szym ¶rednim bitrate mo¿e pochwaliæ siê Polsat Sport, na którego ¶rednio przypada 1,7 Mb/s.

Na chwilê obecn± w przypadku trzech z czterech kana³ów Polsat Volleyball ¶redni bitrate wynosi zaledwie 0,9 Mb/s, na czwarty kana³ Polsat Volleyball przypada a¿ 2,1 Mb/s. Warto te¿ dodaæ, ¿e wolnych pozostaje jeszcze 4,3 Mb/s, wiêc bitrate na trzech pierwszych kana³ach mo¿na jeszcze podnie¶æ, nawet do ponad 2 Mb/s.

*

Offline manutd98

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 7
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 20, 2014, 08:56:39 pm »
A co z posiadaczami dekoderów T-HD 1000?

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 20, 2014, 11:46:21 pm »
Chodzi Ci o to, ¿e nie wyszukuj± testów? Je¶li tak, to zapewne zmieni siê to wtedy, kiedy Info-TV-FM zakoñczy testy i nada kana³om w³a¶ciwe identyfikatory.
Niektóre odbiorniki tak maj±, ¿e nie wyszukuj± kana³ów, które nie maj± nadanych identyfikatorów, czyli mówi±c inaczej nazw. ;)

Trzeba mieæ te¿ na uwadze, ¿e dopóki Cyfrowy Polsat nie zapowie oficjalne, ¿e kana³y Polsat Volleyball znajd± siê na MUX-4, dopóty nie mo¿na mieæ pewno¶ci, ¿e siê na nim znajd±.

Ciekawe jest te¿ to, ¿e kana³y Polsat Volleyball nie s± serwisami PPV, a kana³ami koncesjonowanymi, wiêc teoretycznie Info-TV-FM powinno postaraæ siê o zmianê decyzji rezerwacyjnej dla MUX-4, a dok³adniej mówi±c o zmianê wykazu programów telewizyjnych i stacji radiowych, które mog± byæ oferowane w MUX-4.

Jednak najciekawsze jest to, ¿e proces zmiany wykazu trochê trwa - ostatnio by³o to prawie 7 miesiêcy. ;)

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 25, 2014, 02:31:01 pm »
No, i wygl±da na to, ¿e koncesje dla kana³ów Polsat Volleyball okaza³y siê problemem, gdy¿ Info-TV-FM po oko³o dziesiêciu dniach testowania czterech kana³ów Polsat Volleyball niespodziewanie je usunê³a z MUX-4 i zast±pi³a czterema kana³ami "Test Siatkówka Kamera".

Kana³y s± identyfikowane jako:
"Test Siatkówka Kamera1" - wed³ug opisu na planszy kana³ ma udostêpniaæ widok ze wszystkich kamer realizuj±cych dany mecz,
"Test Siatkówka Kamera2" - kana³ ma udostêpniaæ widok z kamery centralnej,
"Test Siatkówka Kamera3" - kana³ ma udostêpniaæ widok z kamery bocznej nr 1,
"Test Siatkówka Kamera4" - kana³ ma udostêpniaæ widok z kamery bocznej nr 2.

Co¶ podobnego, ale nie jako zastêpstwo, a dodatek do kana³ów Polsat Volleyball, ma oferowaæ ipla.tv:
http://www.ipla.tv/siatkowka-2014/mecze-z-wielu-kamer.

Jak na chwilê obecn± wygl±da to w us³udze TV Mobilna mo¿na podejrzeæ tutaj:
http://www.naziemna.info/news.php?readmore=2140 (zrzuty z M-T 5000 dziêki uprzejmo¶ci czytelnika serwisu naziemna.info).

Nie trudno siê domy¶leæ, ¿e wszystko to, jest po to, aby obej¶æ niemo¿no¶æ szybkiego rozpoczêcia legalnego nadawania kana³ów Polsat Volleyball na MUX-4. "Test Siatkówka Kamera1" zapewne bêdzie de facto kana³em Polsat Volleyball 1 (na którym transmitowane bêd± mecze Polaków), a dodatkowe widoki z kamer s± pewnie tylko po to, aby nikt siê nie przyczepi³, tj. UKE, ¿e kana³ jest nadawany nielegalnie, bo w koñcu to tylko testy widoku z kilku kamer. ;)

Nie wykluczone jest te¿ to, ¿e do startu M¦ wszystko siê zmieni, a Info-TV-MF bêdzie mog³o legalnie  zaoferowaæ wszystkie kana³y Polsat Volleyball. ;)

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 30, 2014, 11:17:42 pm »
Gdyby kto¶ nie mia³ mo¿liwo¶ci, a chcia³by podejrzeæ jak wygl±daj± transmisje M¦ na kana³ach Test Siatkówka Kamera to proszê bardzo (jako¶æ nie jest powalaj±ca):


I jeszcze taka ciekawostka ze strony Info-TV-FM:
http://infotvfm.pl/oferta

*

Offline bb-tomek

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 13
  • http://www.pre-tekst.com
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 25, 2014, 06:30:01 pm »
Cytuj
Dnipro napisał(a):

Dobrze że mieszkam na południu. Obejrzę siatkówkę za darmo w CT Sport.


Tez tak poczatkowo myślałem - okazało się jednak że Czechów nie było pośród 164 państw które kupiły prawa do transmisji. W tym czasie CT Sport pokazywał MŚ w koszykówce. Było nie było, dobrze się stało że kanały polsat volleyball były dostępne w naziemnej. Jeszcze w lipcu pytałem na infolinii Polsatu co z abonentami mux4 - czy będą także mogli obejrzeć nieodpłatnie kodowane mecze MŚ siatkarzy - wówczas odpowiedź padła negatywna.

Nie wiem jak pozostali z Was ale ja byłem pozytywnie zaskoczony jakością - była o wiele lepsza niż transmisje sportowe na Polsacie Sport (mówię o mux4). Natomiast co do samego kodowania - cóż, zrobili jak zrobili. Ale teraz, gdy jest już po mistrzostwach zastanawia mnie czy byliby skłonni co jakiś czas puścić w Polsacie Sport powtórkę, choćby z meczów naszej reprezentacji. Fajnie się ogląda taki mecz, na spokojnie przy piwku, jak choćby ten z Japoni, 2006 roku kiedy to nasi pokonali Rosję 3:2 ...

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 25, 2014, 08:24:49 pm »
Kana³y Polsat Volleyball nie by³y dostêpne w Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Info-TV-FM zamiast nich zaoferowa³o substytuty w postaci testów tzw. us³ugi wielokamerowej (Test Siatkówka Kamera).

Co do jako¶ci. To faktycznie, transmisje na kana³ach Test Siatkówka Kamera mog³y wygl±daæ lepiej ni¿ zazwyczaj ma to miejsce na sportowych kana³ach Polsatu z MUX-4, a to dlatego, ¿e testowe kana³y mog³y pochwaliæ siê wy¿szym ¶rednim bitrate.

Polsat Sport - ¶rednio ma 1,7 Mb/s,
Polsat Sport Extra - 1,4 Mb/s.

Test Siatkówka Kamera1 - ¶rednio mia³ 2,0 Mb/s,
Test Siatkówka Kamera2 - 1,6 Mb/s,
Test Siatkówka Kamera3 - 1,8 Mb/s,
Test Siatkówka Kamera4 - a¿ 2,4 Mb/s.

*

Offline celine

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 4
Odp: Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 04, 2018, 11:24:48 am »
Polsat Volleyball to w ogóle jeszcze istnieje?  :-\

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
Odp: Polsat Volleyball 1-4
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 12, 2019, 10:07:20 pm »
Raczej nie. ;)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20