Jaki tuner DVB-T jest najlepszy pod względem funkcji EPG?

  • 1 Odpowiedzi
  • 936 Wyświetleń
*

Offline groundhog

  • Nowy użytkownik
  • *
  • 1
Jaki tuner DVB-T jest najlepszy pod względem funkcji EPG?
« dnia: Grudzień 30, 2014, 03:45:32 am »
Chodzi mi o mo¿liwo¶æ wyszukiwania programów na ca³y tydzieñ dla wybranych kana³ów, kategorii i frazy. Koniecznie równie¿ mo¿liwo¶æ nagrywania w wybrane dni tygodnia. Przyda³aby siê obs³uga jak najwiêkszych dysków przez USB

Posiadam WIWA 95 MEMO i jest tragedi± brak mo¿liwo¶ci nagrywania w wybrane dni tygodnia np. tylko od pon. do czwartku, albo do pi±tku, albo tylko w weekendy. Ten fatalny b³±d projektowy wymusza du¿o wiêcej wysi³ku w³o¿onego w nagrywanie programów cyklicznych. Jednocze¶nie brak mo¿liwo¶ci wyszukania np. listy komedii w nachodz±cym tygodniu, albo programów podró¿niczych, czy kulinarnych dla wybranych kana³ów te¿ jest niezwykle irytuj±cy.

S± strony internetowe, które udaj±, ¿e s³u¿± do tego celu, ale niestety nie posiadaj± takiej funkcji, która z punktu widzenia projektowania zapytañ do bazy danych jest bu³k± z mas³em.

Oczywi¶cie nikt rozs±dny, kto ceni swój czas i produktywno¶æ nie zgodzi siê na bycie niewolnikiem TV i ogl±danie w 2014 r., w XXI 1, niczego na ¿ywo (poza wyj±tkowymi widowiskami), albo "czego¶ co leci dzisiaj w TV" jak jakie¶ bezrozumne zombie. Po to s± nagrywarki ¿eby ogl±daæ TO CO CHCÊ, JAK CHCÊ I KIEDY CHCÊ. To program TV mogê dostosowywaæ do siebie, a nie odwrotnie. Jest przy tym mniejszy stres oczywi¶cie, czyli lepsze zdrowie. Nie trzeba siê spieszyæ by nie przegapiæ, denerwowaæ, ¿e kto¶ przerywa, itp, itd...

Niestety brak wyszukiwarki EPG oraz wyboru dni tygodnia do nagrywania w bardzo du¿ym stopniu psuje celowo¶æ urz±dzenia WIWA. Mo¿e istniej± jakie¶ strony internetowe, które maj± mo¿liwo¶æ takiego oczywistego wyszukiwania (¿aden z du¿ych portali, ani teletydzien, ani teleman, ani telemagazyn nie maj± takiej opcji wyszukiwania). Który tuner obecnie oferuj± tak± mo¿liwo¶æ - poniewa¿ w opisach takiej informacji nie ma (gdy kupowa³em WIWA nie przysz³o mi do g³owy, ¿e brak jest mo¿liwo¶ci wyboru poszczególnych dni).

Bêdê bardzo zobowi±zany za informacjê, bo przyda³by mi siê drugi tuner ju¿ na normalnym poziomie funkcjonalno¶ci.

*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 649
Jaki tuner DVB-T jest najlepszy pod względem funkcji EPG?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2014, 10:35:10 am »
Najwiêcej mo¿liwo¶ci, zw³aszcza je¶li chodzi o nagrywanie, daj± tunery combo. Ja np. korzystam z odbiornika Golden Media Wizard HD Vote. Bez problemu mo¿na ustawiæ datê, godzinê i czas nagrywania. Czêstotliwo¶æ nagrywania mo¿na ustawiæ na: raz, codziennie, co tydzieñ, co miesi±c i co rok. Wyszukiwarka EPG standardowa - góra / dó³ - prawo / lewo. ;)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20