DUAL DAB 4RS

  • 0 Odpowiedzi
  • 5116 Wyświetleń
*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 654
DUAL DAB 4RS
« dnia: Styczeń 11, 2015, 02:25:49 pm »
Dual DAB 4RS to radioodbiornik, który umo¿liwia odbiór stacji radiowych nadawanych w pa¶mie VHF, czyli stacje FM z zakresu 87,5-108 MHz i stacje DAB+ z zakresu 174-240 MHz.

Jako, ¿e dzia³ po¶wiêcony jest Naziemnemu Radiu Cyfrowemu, to skupiê siê na tym, jak Dual DAB 4RS radzi sobie z DAB+.

Dobr± wiadomo¶ci± dla pocz±tkuj±cych, którzy np. obawiaj± siê, ¿e wyszukiwanie stacji mo¿e byæ dla nich zbyt skomplikowane, jest to, ¿e odbiornik po w³±czeniu automatycznie rozpoczyna przeszukiwanie pasma w celu wyszukania stacji radiowych. Warunek - radioodbiornik musi byæ uruchomiony w trybie DAB. Do zmiany trybu s³u¿y przycisk "FM/DAB", zlokalizowany obok przycisku "POWER"

Dla bardziej zaawansowanych pozostaje menu (uruchamiane poprzez d³u¿sze przytrzymanie przycisku "MENU"), a w nim trzy rodzaje wyszukiwania stacji radiowych - skanowanie lokalne, pe³ne skanowanie oraz manualne (rêczne) strojenie. Nie za bardzo wiem czym siê ró¿ni± pierwsze dwie opcje. ;) Druga na pewno skanuje ca³e pasmo dla DAB+, natomiast trzecia polega na tym, ¿e odbiornikowi wskazujemy konkretny kana³ (czêstotliwo¶æ) do przeszukania.

Po menu przemieszczamy siê za pomoc± przycisku "TUNING" (lewo / prawo), a w poszczególne podmenu i opcje wchodzimy po zatwierdzeniu przyciskiem "SELECT"

Gdy radioodbiornik ju¿ nam wyszuka stacje DAB+ i zacznie graæ to pomiêdzy kolejnymi stacjami prze³±czamy siê za pomoc± przycisku "TUNING", a za pomoc± przycisku "MENU" (kolejne jednorazowe i krótkie naci¶niêcia) mo¿emy sprawdziæ parê informacji, które towarzysz± stacjom, np.: kana³ (czêstotliwo¶æ), bitrate, stereo czy mono, data i godzina.

Odbiornik mo¿e pochwaliæ siê wbudowan± anten± teleskopow± oraz dwoma gniazdami - do pod³±czenia s³uchawek i zasilania.

Dual DAB 4RS mo¿na zasilaæ z sieci elektrycznej lub za pomoc± czterech baterii AA.

Dual DAB 4 RS posiadam od pi±tku. Uda³o mi siê za jego pomoc± odebraæ stacje radiowe nadawane w FM jak i w DAB+, wiêc ze swoich podstawowych obowi±zków wywi±zuje siê nale¿ycie. ;)

http://www.dual.de/produkte/digitalradio/dab-4rs/

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20