TV Mobilna - zasięg - dyskusja

 • 9 Odpowiedzi
 • 2325 Wyświetleń
*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
TV Mobilna - zasięg - dyskusja
« dnia: Maj 30, 2015, 01:40:22 pm »
Otwieram ten temat poniewa¿ z dniem 1 czerwca (tj. pojutrze od dnia napisania niniejszego postu) MUX4 ma przej¶æ na czêstotliwo¶ci genewskie choæ jak poinformowano jednego z u¿ytkowników forum Radiopolski szersze informacje na ten temat Emitel przedstawi na pocz±tku czerwca. Mnie najbardziej ciekawi czy emisja w zwi±zku na przyk³ad z SFN'ami zostanie przeniesiona na g³ówne obiekty Emitela. Zapraszam was zatem do dyskusji na ten temat :)
Opis w budowie :D

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
TV Mobilna - zasięg - dyskusja
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 30, 2015, 02:22:29 pm »
Szczerze mówi±c to do koñca nie wiem co ma siê staæ po 31 maja. Czy tylko zmiana czêstotliwo¶ci, czy zmiana czêstotliwo¶ci i zwiêkszenie zasiêgu MUX-4. Je¿eli to pierwsze to pewnie nie bêdzie wiêkszych zmian w obiektach nadawczych, a je¶li to drugie to zapewne w grê wejd± przenosiny na wiêksze obiekty.

*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
TV Mobilna - zasięg - dyskusja
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 30, 2015, 05:13:27 pm »
Obstawiam ¿e bêdzie to zarówno przenosiny na nowe kana³y jak i obiekty - zreszt± pierwsze z nich mieli¶my ju¿ ostatnio w Gdañsku i Koszalinie gdzie MUX4 przeniós³ siê na wiêksze obiekty Emitela.
Opis w budowie :D

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
TV Mobilna - zasięg - dyskusja
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2015, 08:15:18 pm »
Tak czy inaczej zasiêgu ogólnopolskiego raczej nie zbuduj± z dnia na dzieñ. ;)

*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
TV Mobilna - zasięg - dyskusja
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 31, 2015, 09:34:40 am »
Z drugiej strony chyba mo¿e doj¶æ do sytuacji w której to na pewien czas us³uga TV Mobilnej mo¿e byæ zawieszona ze wzglêdu na brak pozwolenia na u¿ytkowanie starych czêstotliwo¶ci.
Przegl±da³em decyzje rezerwacyjn± dla MUX4 na stronie UKE i ona zak³ada ju¿ od 1 czerwca nieco szersze zasiêgi z danych rejonów. Id±c tym tropem mo¿na przypuszczaæ ¿e docelowa emisja zostanie poprowadzona z g³ównych obiektów Emitela.
A co do budowania zasiêgu to mo¿na powiedzieæ ¿e Cyfrowy Polsat nieco zaniedba³ sprawê poniewa¿ o takich zmianach powinno siê wiedzieæ nie w ostatniej chwili ale ju¿ na kilka miesiêcy przed zmianami.
Opis w budowie :D

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
TV Mobilna - zasięg - dyskusja
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 01, 2015, 07:22:05 pm »
Cytuj
Poland napisa³(a):

Z drugiej strony chyba mo¿e doj¶æ do sytuacji w której to na pewien czas us³uga TV Mobilnej mo¿e byæ zawieszona ze wzglêdu na brak pozwolenia na u¿ytkowanie starych czêstotliwo¶ci.

Pozwolenia radiowe na u¿ytkowanie starych czêstotliwo¶ci zosta³y przed³u¿one do 29 lutego 2016 roku.

*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
TV Mobilna - zasięg - dyskusja
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 01, 2015, 10:38:41 pm »
Moim zdaniem to b³±d poniewa¿ powinni zacz±æ przechodziæ na nowe parametry a nie zostawiaæ wszystko na ostatni± chwilê :)
Opis w budowie :D

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
TV Mobilna - zasięg - dyskusja
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 03, 2015, 09:57:12 am »
Trudno by³o cokolwiek zacz±æ je¶li formalnie nie by³o czêstotliwo¶ci, na które mogliby przechodziæ. Oficjalnie takie czêstotliwo¶ci pojawi³y siê dopiero 25 maja 2015 roku. :)

*

Offline Poland

 • Nowy użytkownik
 • *
 • 33
TV Mobilna - zasięg - dyskusja
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 03, 2015, 11:35:08 am »
Ale za to wcze¶niej bo ju¿ od 26 czerwca 2009 r. mieli listê lokalizacji do których powinni dotrzeæ z sygna³em od 1 czerwca. Zatem w³a¶nie od tego dnia procedura powinna ruszyæ z miejsca :)
Opis w budowie :D

*

Offline MT

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • 654
TV Mobilna - zasięg - dyskusja
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 03, 2015, 02:14:35 pm »
Pozwolê sobie przytoczyæ dwa zapisy z decyzji rezerwacyjnej:
Cytuj
po 31 maja 2015 r. pozwolenia radiowe bêd± wydawane przy uwzglêdnieniu dopuszczalnych poziomów zak³óceñ dla poszczególnych obszarów okre¶lonych w Za³±czniku nr 2 do niniejszej decyzji, stanowi±cym intergraln± czê¶æ niniejszej decyzji

i
Cytuj
po 31 maja 2015 r. mo¿na bêdzie ubiegaæ siê o pozwolenia radiowe na u¿ywanie urz±dzeñ  nadawczych na obszarze ca³ego kraju
.

Oznacza to tyle, ¿e Info-TV-FM, czy operator sieci nadawczej MUX-4, o pozwolenia radiowe na nowe czêstotliwo¶ci, które pozwol± zbudowaæ zasiêg ogólnopolski MUX-4, mo¿e ubiegaæ siê dopiero od poniedzia³ku. Czyli 1 czerwca 2015 roku to nie data, kiedy mo¿na ju¿ zacz±æ nadawaæ na nowych czêstotliwo¶ci, a data, kiedy mo¿na zacz±æ ubiegaæ siê o pozwolenia dla nowych czêstotliwo¶ci.

Nie wiadomo co siê aktualnie dzieje, ale nie wykluczone, ¿e ju¿ pierwsze wnioski o pozwolenia radiowe trafi³y do UKE. Ale nie zdziwi³bym siê, gdyby to wszystko dosyæ mocno siê opó¼ni³o, a to dlatego, ¿e czêstotliwo¶ci dla ogólnopolskiego MUX-4 znane s± dopiero od tygodnia.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20