Dual DAB P-100

  • 0 Odpowiedzi
  • 868 Wyświetleń
*

Offline Poland

  • Nowy użytkownik
  • *
  • 33
Dual DAB P-100
« dnia: Maj 31, 2015, 09:56:54 am »

W tym temacie chcia³bym nawi±zaæ rozmowê na temat odbiornika Dual DAB P-100 wygl±daj±cego tak jak na powy¿szym zdjêciu
Odbiornik ten zapewnia odbiór stacji w pasmach FM i DAB+ a dodatkowo zawiera tak¿e odtwarzacze p³yt i pamiêci przeno¶nych (typu pendrive) jak i wej¶cie AUX miêdzy innymi na s³uchawki.
Normalnie ten sprzêt w sklepie kosztuje ponad 400 z³otych jednak ja na Allegro da³em za niego 180 z³otych. Sprzêt jest bardzo prosty w u¿yciu pod warunkiem ¿e oczywi¶cie zmienimy w nim jêzyk na angielski.
Teraz mo¿e opowiem wam o swoich spostrze¿eniach dotycz±cych wspominanego w tym temacie odbiornika DUAL DAB P-100. Otó¿ aby doprowadziæ go do sprawno¶ci zaraz po uruchomieniu musia³em najpierw prze³±czyæ jêzyk z niemieckiego na angielski a dopiero potem zresetowaæ pamiêæ ze stacji DAB+ i FM z kraju producenta i dopiero potem wgrywaæ stacje z tego drugiego systemu. Zajê³o mi to wszystko trochê czasu (ca³e popo³udne dnia gdy dostarczono mi paczkê z radiem) ale ju¿ w pe³ni opanowa³em odbiornik przy okazji oswajaj±c siê z nim.
Dla wyja¶nienia dla dopiero poznaj±cych ten sprzêt powiem ¿e ¿eby przestawiæ jêzyk z fabrycznego niemieckiego na angielski trzeba w modelu DUAL DAB P-100 wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:
1. Uruchomiæ pzycisk Menu
2. Przyciskami od dostrajania stacji (oznaczonymi nazw± "Tuning") znale¼æ opcje "Sprache" i zatwierdziæ przyciskiem "Select".
3. Z dostêpnych jêzyków wybieramy za po¶rednictwem przycisków "Tuning" zak³adkê "English" i zatwierdzamy przyciskiem "Select".
Natomiast je¿eli chodzi o przywracanie ustawieñ fabrycznych to trzeba wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:
1. Wchodzimy do trybu DAB+
2. W³±czamy przycisk Menu
3. Przyciskami "Tuning" szukamy opcji System"
4. Do tej zak³adki wchodzimy przyciskiem "Select"
5. Z dostêpnych funkcji wybieramy przyciskiem "Tuning" opcje "Factory Reset" i zatwierdzamy przyciskiem "Select"
6. Zgadzamy siê na operacje wybieraj±c "Yes" i zatwierdzaj±c wybór przyciskiem "Select"
Po tej czynno¶ci odbiornik przejdzie nam do ustawieñ fabrycznych.
Dual DAB P-100 podobnie jak model z numerem 43 zawiera RDS ale graficznie wypada nieco skromniej od wspomnianego modelu - w moim odbiorniku brakuje dodatkowego paska z nazw± funkcji. Mimo tego jest ca³kiem dobry pomimo ¿e na pocz±tku musia³em jak ju¿ wcze¶niej wspomnia³em skasowaæ stacje z pamiêci.
Tak przy okazji chcia³bym pochwaliæ siê filmikiem z testu odbiornika: https://www.youtube.com/watch?v=z9KuDXE0Fyc
Wykonywa³em go telefonem st±d mo¿e byæ on niezbyt dobrej jako¶ci.
Opis w budowie :D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20