Telewizja Łużyce

  • 1 Odpowiedzi
  • 1207 Wyświetleń
*

Offline Jaroslaw1996

  • Nowy użytkownik
  • *
  • 12
Telewizja Łużyce
« dnia: Sierpień 13, 2015, 12:37:14 pm »
Cytuj
Telewizja £u¿yce - telewizja lokalna docieraj±ca do mieszkañców powiatów: boles³awieckiego, lubañskiego i zgorzeleckiego. TV £u¿yce ma swoj± siedzibê w Lubaniu. Stacja nadaje swój program z RTON Nowa Karczma z moc± 10kW, na kanale 38. Ostatnie odcinki wszystkich emitowanych pozycji telewizja umieszcza równie¿ na stronie internetowej.

Program lokalny pojawia siê na antenie trzy razy dziennie w dni robocze i dwa razy dziennie w soboty i niedziele. Stacja produkuje obecnie codzienny magazyn informacyjny z newsami z czterech powiatów oraz osiem programów cyklicznych, od historycznego, przez publicystykê po motoryzacyjny. Pozosta³y czas antenowy jest wype³niany retransmisj± kana³u TVN.Czê¶æ tego jest nieaktualne ale za to to posiada zasiêg 300 tys. widzów .

3 sierpnia Tv £u¿yce informuje
Cytuj
Drodzy Widzowie,
informujê, ¿e sygna³ TV £u¿yce znikn±³ z anteny. To nie awaria! Przeszli¶my do kolejnego etapu rozwoju naszej stacji i montujemy trzy w³asne nadajniki w Rz±sinach, Jeleniej Górze i Chojnowie. Prace ju¿ siê rozpoczê³y. Potrwaj± dwa tygodnie, chyba, ¿e pogoda pokrzy¿uje nam plany. Kiedy ju¿ nadajniki zaczn± dzia³aæ, poprawi siê jako¶æ obrazu i d¼wiêku, a sygna³ dotrze do du¿o wiêkszej liczby widzów. Osoby, które korzystaj± z naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, a maj± anteny skierowane na nadajnik na ¦nie¿nych Kot³ach, nie bêd± musia³y anten przestawiaæ.
Po modernizacji naszej sieci nadawczej, TV £u¿yce w jako¶ci stuprocentowej ogl±daæ bêd± mogli widzowie nastêpuj±cych miejscowo¶ci:
miasto Jelenia Góra; gminy miejskie: Chojnów, Lubañ, Boles³awiec, Zgorzelec; gminy miejsko - wiejskie: Nowogrodziec, Pieñsk, Wêgliniec, Chocianów, Lwówek, Gryfów; gminy wiejskie:     Boles³awiec, Mi³kowice, Chojnów, Lubañ, Platerówka, Siekierczyn, Lubin, Je¿ów Sudecki, Mys³akowice, Podgórzyn, Sulików, Zgorzelec, Zagrodno.
Proszê zatem o cierpliwo¶æ i wyrozumia³o¶æ. Wkrótce wracamy.
Ilona Parejko
prezes zarz±du TV £u¿yce


Wiêc trzeba zaktualizowaæ nadajniki Tv £u¿yce .8-)

*

Offline MT

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • 649
Telewizja Łużyce
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 13, 2015, 12:53:20 pm »
Serwis www.naziemna.info równie¿ informowa³ o nowych nadajnikach dla MUX-L1 i TV £u¿yce:
http://www.naziemna.info/mux-l1-bedzie-nadawac-z-chojnowa-rzasin-i-jeleniej-gory/.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20